Algemene voorwaarden Telesoundsecurity

Aanbieding

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten, voorzover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.
Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen, alsmede opgegeven prijzen en leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbiedingen en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.

Opdracht

Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt. Afspraken met of toezegging door onze vertegenwoordigers of ondergeschikten zijn voor ons niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Levering

Levering van goederen geschiedt à contant, tenzij op de factuur anders is vermeld.

Transportschade

Wij sluiten voor al onze verzonden goederen een transportverzekering af. Voorzover schade aan deze goederen niet uit hoofde van deze transportverzekering wordt vergoed, geschiedt verzending voor risico van de koper.

Reclames, garantie, retourzendingen

Reclames kunnen slechts, indien zij uiterlijk binnen acht dagen na de levering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht, in behandeling wordt genomen. Indien aan een reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de koper daarvan enig recht kan ontlenen.
Goederen ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaalfouten een beroep op de garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van klacht onmiddelijk franco aan ons worden opgezonden. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen berust uitsluitend bij ons, terwijl ontbinding van de desbetreffende overeenkomst uit deze hoofde is uitgesloten. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken wordt nimmer garantie gegeven dan die, welke de desbetreffende leverancier aan ons verleent. Nimmer wordt de garantie gegeven ten aanzien van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen.
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen nimmer goederen worden teruggezonden, zulks uitgezonderd het geval dat onzerzijds niet is geleverd conform de aanbieding en koper de goederen niet alsnog wenst te behouden. Indien terugzending is of wordt toegestaan, worden de goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd mits de goederen uiterlijk binnen acht dagen na de afzending in onbeschadigde toestand in de originele verpakking en onder overlegging van de bijgesloten pakbon ons weer bereiken. Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd berekend.

Betaling, eigendomsvoorbehoud

Betaling dient te geschieden contant bij aflevering of binnen de termijn zoals op de factuur vermeld. Indien betaling niet à contant of binnen de op de factuur vermelde termijn plaatsvindt, is de koper rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag vanaf de dag waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien de vordering niet à contant dan wel binnen de op de factuur vermelde termijn wordt voldaan en ter invordering uit handen wordt gegeven, dan is de koper gehouden aan buitengerechtelijke incassokosten te betalen een bedrag gelijk aan 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met de daarbij komende gerechtelijke kosten. De eigendom van geleverde goederen gaat eerst op de koper over wanneer hij al hetgeen hij terzake van de levering van deze goederen met inbegrip van eventuele rente en kosten aan ons verschuldigd is, zal hebben voldaan. Indien en voor het geval de koper aan zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, worden wij door de koper onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst het geleverde terug te nemen. De koper machtigt ons onherroepelijk hiertoe alle ruimten, waarin onze goederen zijn opgeslagen binnen te treden en deze tot ons te nemen.

Aansprakelijkheid, overmacht

Onze aansprakelijkheid is ten alle tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of (te onzer keuze) tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de koper in rekening werd gebracht. Elke vordering tot vergoeding van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten. Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, die deze derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen ons en koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen die uit de rechtsvordering van derden voor ons kunnen ontstaan.
Indien wij door of tengevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd worden in nakoming van de overeenkomst kan onzerzijds van verdere levering worden afgezien zonder dat wij tot enige vergoeding van schade zowel directe als indirecte gehouden zijn. Onder overmacht worden uitdrukkelijk brand, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in ons bedrijf of van onze leveranciers begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boetedoening haar kracht.

Inbreuk op rechten van derden

Indien de koper ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen zijn wij zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.
Bovendien heeft de koper de verplichting ons te vrijwaren tegen alle aanspraken die derde jegens ons geldend zou kunnen maken en zou maken, of wanneer deze ons in rechte zou betrekken.

Geschillen, toepasselijk recht

Alle geschillen van welke aard ook, deze overeenkomst betreffende of daarmede verband houdende, welke tussen koper en ons mochten opkomen, zullen worden berecht door de daarvoor bevoegde rechter in Nederland, en volgens het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken op 15 mei 1997.